Vognmand Kim Bisgaard

Forsikring af Transport:

Gods:

kr. 400.000 pr. tons lasteevne, min. kr. 1.000.000 og max. kr. 3.200.000 pr. transport.

Erhvervsansvar:

Max. kr. 2.000.000 pr. skade.

Vin, tobak og spiritus:

Max. dækning på kr. 80.000,- pr. transport, derudover dækker kundens egen godsforsikring.

Antikviteter, kunstgenstande og lignende:

Max. kr. 80.000 pr. kolli.

Forsikringen dækker ikke skade på eller tab af ædle metaller, penge, værdipapirer, dokumenter, juveler, ædelstene og andre kostbarheder.

Supplerende forsikringer kan tegnes.

Synlige skader skal anmeldes omgående. Ikke synlige skal anmeldes senest 8 dage efter transporten, og dækkes kun, hvis skaden alene kan henføres til den udførte transport. Mini Trans skal forinden transporten orienteres, hvis der er gods der er særlig skrøbeligt.

Alle forsikringer dækker kun, såfremt Mini/Maxi Trans' vognmænd alene håndterer det transporterede gods.

Ansvar ved kørsel i udlandet over 24 timer:

Vi udfører transporterne i henhold til Nordisk Speditørforbunds almindelige bestemmelser (NSAB 2000), som begrænser vores ansvar for evt. bortkomst eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kilo.

Hvis en levering mod forventning forsinkes på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Vognmand Kim Bisgaard påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

Force Majeure:

Hverken Køber eller Leverandør er ansvarlig over for den anden part for forhold, der ligger uden for parternes kontrol, og som parten ikke ved Aftalens underskrivelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have overvundet eller undgået.

Eksempler herpå er krig, strejker inden for og uden for parternes område, lockout, uheld, andre nedbrud, samt lignende usædvanlige begivenheder.

Transportydelses forpligtelsen suspenderes i det tidsrum, som force majeure-begivenheden varer.

Lovvalg og værneting:

I tilfælde af tvister på baggrund af og/eller i forbindelse med nærværende Aftale skal parterne søge at bilægge disse i mindelighed.

Såfremt dette ikke lykkes, skal tvister henvises til Sø- og Handelsretten ved en sagsgenstand, der ikke overstiger 1 million DKK.

Er sagsgenstanden større end dette beløb, eller kan sagsgenstanden ikke opgøres økonomisk, skal tvisten afgøres ved voldgift.

Voldgiften skal afholdes i København og afgøres efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration).

Hver part udpeger en voldgiftsmand, medens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet.

Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Tilbud og aftaleindhold må ikke helt eller delvist videregives til
tredjemand.

Paller:

Hvis det er muligt, byttes en godkendt palle til en godkendt palle!

Hvis modtager ingen godkendte paller har, tilskrives der på regningen
kr. 50 + moms pr. palle til betaleren af kørslen, eller mig.

Afsender laver fragt-papir på godset, og chaufføren skal have mulighed for at kontrollere godset, inden han får det på bilen, ellers skrives der på fragtpapirerne ”at der er taget forbehold for evt. skadet vare”, som chaufføren ikke har mulighed for at kontrollere!

Se i øvrigt mine/Mini Trans A/S' almindelige betingelse

Minitrans Almindelige Betingelser